กองสวัสดิการสังคม

นางอุ่นเรือน ว่องชิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวบุษยา กิติราช
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสุกัญญา นาขวา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน