ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 • ประจำปีงบประมาณ 2558
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  วันที่เอกสาร : 2558/01/07
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเดิมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  วันที่เอกสาร : 2558/01/23
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง
  วันที่เอกสาร : 2558/01/23
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง
  วันที่เอกสาร : 2558/02/20
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง
  วันที่เอกสาร : 2558/02/25
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาซื้อเรือท้องแบน
  วันที่เอกสาร : 2558/4/27
 • หัวข้อ :
  ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  วันที่เอกสาร : 2558/10/21
 • ประจำปีงบประมาณ 2559
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยชมช่วย 4 หมู่ที่ 8
  วันที่เอกสาร : 2559/01/11
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร คสล.
  วันที่เอกสาร : 2559/01/11
 • ประจำปีงบประมาณ 2560
 • หัวข้อ :
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนาคารกรุงศรี หมู่ที่10
  วันที่เอกสาร : 2560/03/06
 • หัวข้อ :
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ซอยจิตรประสงค์ 7
  วันที่เอกสาร : 2560/05/06
 • ประจำปีงบประมาณ 2561
 • หัวข้อ :
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ
  วันที่เอกสาร : 2561/02/19
 • หัวข้อ :
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชมช่วยลงสู่หนองแวงนอก ม.3 ฯ
  วันที่เอกสาร : 2561/03/16