เทศบัญญัติ/ระเบียบ
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
  วันที่เอกสาร : 2556-08-7
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
  วันที่เอกสาร : 2556-08-7
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2556
  วันที่เอกสาร : 2556-08-7
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
  วันที่เอกสาร : 2556-08-7
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2557
  วันที่เอกสาร : 2557-11-4
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ.2557
  วันที่เอกสาร : 2557-11-4
 • หัวข้อ : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ.2557
  วันที่เอกสาร : 2557-11-4