แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • หัวข้อ : ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การใช้แผนชุมชน/หมู่บ้าน
  วันที่เอกสาร : 2559/04/05
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
  วันที่เอกสาร : 2559/08/12
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  วันที่เอกสาร : 2559/10/01
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
  วันที่เอกสาร : 2559/11/22
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
  วันที่เอกสาร : 2560/02/08
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
  วันที่เอกสาร : 2560/10/13
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
  วันที่เอกสาร : 2560/10/13
 • หัวข้อ : แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
  วันที่เอกสาร : 2561/01/22
 • หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โพนทอง ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  วันที่เอกสาร : 2561/03/16