สถานธนานุบานฯ

นางมยุรีย์ คำริแง
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นางสาวเบญจมาศ ฝ่ายสงฆ์
พนักงานบัญชี

นางศรีวรรณ จิตตะยโสธร
พนักงานเขียนตั๋ว

นายศรีจันทร์ อาบสุวรรณ
พนักงานรักษาของ

นายฉัตรชาย ชานนตรี
พนักงานรักษาสถานที่