กองวิชาการและแผนงาน

นางสาวเสาวณี อัยแก้ว
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางพัณณิตา ขามรัตน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสุเนตร์ เสนาบุญเรือง
นิติกรชำนาญการ

นางสาวชุติกาญจน์ แซ่ตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรภิมล ชิดขุนทด
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน