อาณาเขต
อาณาเขต
เทศบาลตำบลกุมภวาปีเดิมเป็นเทศบาลตำบลตูมใต้ ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 53 เล่ม 72 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 17 กันยายน 2498 เป็นเทศบาลตำบล 1 ใน 3 ของเทศบาลที่อยู่ในอำเภอกุมภวาปี เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในบริเวณของที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3.73 ตารางกิโลเมตร ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงหมายเลข 2023 ผ่านเขตเทศบาล ระยะทางจากเทศบาลถึงจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร

  เทศบาลตำบลกุมภวาปี มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับลำน้ำปาว ตำบลกุมภวาปี
ติดต่อกับลำน้ำปาว ตำบลเวียงคำ
ติดต่อกับเขตตำบลตูมใต้
ติดต่อกับที่สาธารณะและถนนรอบเมือง ตำบลพันดอน

แผนที่แบ่งชุมชน