สำนักปลัดเทศบาล

นายอมรศักดิ์ สอนวงศา
ปลัดเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นางวงษ์เวียน ผาสุราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางสาวธนภรณ์ ยศทะแสน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายเกษียร นวลปลอด
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายธรณ์ธันย์ ขำสีนวล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

สิบเอกสุวิช คำวะเนตร
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวิเชียร สุคำทัศน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน

จ่าเอกสุริยา ทาระแพน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสุเมฆ ฐาปนาพงษ์
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย พันธุ์พันดอน
พนักงานขับรถดับเพลิง

นางสาวดาราวดี ดวงดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายแสงคำ ศรีโยธา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสำรวย นาเมืองรักษ์
พนักงานวิทยุ

นางสมใจ นานาค
พนักงานวิทยุ