วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
“การพัฒนาเทศบาลตำบลกุมภวาปี ให้ไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าและเป็นเมืองที่น่าอยู่มีสภาพ
แวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ประชาชนมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
เพื่อให้เทศบาลตำบลกุมภวาปี มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน จึงได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ไว้ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริม สุขภาพ อนามัย ตลอดจนเพิ่มการให้บริการสาธารณสุขแก่คนในชุมชน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตลอดจนพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเป็นการสร้างงาน และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง