Notice: Undefined index: UserID in /home/kumpawapi/domains/kumpawapi.go.th/public_html/newweb/meetingroom.php on line 16
ระบบจองห้องประชุมสำนักปลัด
ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัด
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
ดูการขอใช้ห้องประชุม/จองห้องประชุม ดูห้องประชุม จัดการการจองห้องประชุม
รูปแบบการแสดง || |
รายการการใช้ห้องประชุม
ชื่อหน่วยงาน ชื่อวาระการประชุม วันที่จอง วันที่ใช้ประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ห้องประชุมที่ใช้ ชื่อผู้ประสานงาน สถานะการจอง