ระบบจองห้องประชุม สำนักปลัด
เทศบาลตำบลกุมภวาปี
ดูการขอใช้ห้องประชุม/จองห้องประชุม ดูห้องประชุม จัดการการจองห้องประชุม
รูปแบบการแสดง || |
รายการการใช้ห้องประชุม
ชื่อหน่วยงาน ชื่อวาระการประชุม วันที่จอง วันที่ใช้ประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ห้องประชุมที่ใช้ ชื่อผู้ประสานงาน สถานะการจอง
กองสาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 19/07/2561 19/07/2561 09.00 น. 12.00 น. อัครา ธีรพงษ์ อนุมัติ