โครงสร้างบริหารงาน
โครงสร้างบริหารงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี
เทศบาลตำบลกุมภวาปี เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบล โดยมีประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย
    1. ผู้บริหารท้องถิ่น
      -นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
    2. ผู้ช่วยผู้บริหาร
      -รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี จำนวน 2 ท่าน
      -ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
      -เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
    3. สภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
      -ประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
      -รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
      -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี จำนวน 10 ท่าน
จํานวนบุคลากรเทศบาลตําบลกุมภวาปี
 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลกุมภวาปี มีการแบ่งการบริหารงานอย่างชัดเจน ในส่วนการปฏิบัติงานประจำ จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทั้งหมด ในสังกัดการบริหารต่างๆ ตามที่ ก.ท. กำหนด ดังนี้
   1) สำนักปลัดเทศบาล
   2) กองวิชาการและแผนงาน
   3) กองคลัง
   4) กองช่าง
   5) กองการศึกษา
   6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   7) กองสวัสดิการสังคม
   8) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันมีอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลกุมภวาปี ดังนี้
1. พนักงานเทศบาล
2. พนักงานครูเทศบาล
3. ลูกจ้างประจำ
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ
5. พนักงานจ้างทั่วไป
   รวมทั้งสิ้น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
28
5
8
7
18
66
คน
คน
คน
คน
คน
คน