กองสาธารณสุขฯ

นางสาวเฉลิมศรี พึ่มชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางรจนา พลสงคราม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาววชิรารักษ์ สุขธีรกุลทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ