การเมืองและเขตการปกครอง
1.เขตการปกครอง
-พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3.73 ตารางกิโลเมตร
   -หมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9,10,11 (บางส่วน) ,13
   -เทศบาลตำบลกุมภวาปีมีชุมชนย่อย 14 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนท่าเรือชมชื่น
2. ชุมชนน้อยเมืองโนน
3. ชุมชนโนนสวรรค์
4. ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา
5. ชุมชนประชาร่วมใจ
6. ชุมชนอากาศอำนวย
7. ชุมชนโพนทอง
8. ชุมชนเมืองใหม่พัฒนา
9. ชุมชนแสนสุข 1
10. ชุมชนแสนสุข 2
11. ชุมชนดงเมือง
12. ชุมชนรุ่งอรุณ
13. ชุมชนกลางเมือง
14. ชุมชนสามัคคี 13