กองคลัง

นางสุมาลี อุดมพานิชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางวรรณผกา อุทะกัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวจิราภรณ์ กาลวิบูลย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางจุทาทิพ อนุสนธ์
เจ้าพนักงานธุรการ