กองการศึกษา

นางคณาวรรรณ วรรณทองสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอ่อนน้อม ขำสีนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสุภัทรา ถนอมเทวศิริกุล
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ นาคภู่
ครุ คศ.1

นางสาวภัทราวรรณ เหล่าสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวฐิตินันท์ สุริยจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุพา สิทธิวงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอุไรวรรณ เวียนศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป