สมาชิกสภาเทศบาล

นายณัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายสมพงษ์ เนื่องชมภู
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นางวรรณี ดวงดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายสมเกียรติ ฐาปนาพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายนินนาถ ศรีอัศวิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายโอภาส ธนูทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

จ่าสิบตรีนิคม อ่วมสิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายคำสอน รินทะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายโย ใคร่นุ่นสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

นายนพดล ราชเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี