คณะผู้บริหาร

นายพรเทพ จวงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

นายดวงใจ นานาค
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

นายอภิชาติ เชือกพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

ร.ต.ต คำภีร์ สันประเภท
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

นายอุทิศ กล้าหาญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี