กองสวัสดิการสังคม

               
     
นางอุ่นเรือน ว่องชิน
     
     
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
         
 
นางสาวบุษยา กิติราช
 
นางสุกัญญา นาขวา
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน