สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี

               
     
นางมยุรีย์ คำริแง
     
     
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี
     
         
 
 
 
นางสาวเบญจมาศ ฝ่ายสงฆ์
 
 
พนักงานบัญชี
 
                 
 
 
 
นางศรีวรรณ จิตตะยโสธร
 
 
พนักงานเขียนตั๋ว
 
                 
 
 
 
นายศรีจันทร์ อาบสุวรรณ
 
 
พนักงานรักษาของ
 
                 
 
 
 
นายฉัตรชาย ชานนตรี
 
 
พนักงานรักษาสถานที่