กองวิชาการและแผนงาน

               
     
นางสาวเสาวณี อัยแก้ว
     
     
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
     
         
 
 
 
นางพัณณิตา ขามรัตน์
 
 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
                 
นายสุเนตร์ เสนาบุญเรือง
นางสาวชุติกาญจน์ แซ่ตัง
นางสาวพรภิมล ชิดขุนทด
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ