กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               
     
นางสาวเฉลิมศรี พึ่มชัย
     
     
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
         
 
 
 
นางรจนา พลสงคราม
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
                 
 
 
 
นางสาววชิราลักษณ์ สุขธีรกุลทอง
 
 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ