กองการศึกษา

               
     
นางคณาวรรณ วรรณทองสุข
     
     
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
         
 
 
 
นางอ่อนน้อม ขำสีนวล
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
                 
นางสาวภัทราวรรณ เหล่าสมบัติ
นางสุภัทรา ถนอมเทวศิริกุล
นางสาวทัศนีย์ นาคภู่
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
                 
 
นางฐิตินันท์ สุริยจันทร์
 
นางสาวยุพา สิทธิวงษา
ครู คศ.1
 
ครู คศ.1
                 
 
 
 
นางอุไรวรรณ เวียนศรี
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป