สำนักปลัดเทศบาล

               
     
นายอมรศักดิ์ สอนวงศา
     
     
ปลัดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
     
                 
                 
               
     
นางวงษ์เวียน ผาสุราษฎร์
     
     
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     
         
         
     
นางสาวธนภรณ์ ยศทะแสน
นายเกษียร นวลปลอด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
                 
     
นายธรธันย์ ขำสีนวล
สิบเอกสุวิช คำวะเนตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
                 
     
นายวิเชียร สุคำทัศน์
จ่าเอกสุริยา ทาระแพน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
                 
     
นายสุเมฆ ฐาปนาพงษ์
นายสมชาย พันธุ์พันดอน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
                 
     
นางสาวดาราวดี ดวงดี
นายแสงคำ ศรีโยธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
                 
       
 
นายสำรวย นาเมืองรักษ์
 
พนักงานวิทยุ
                 
       
 
นางสมใจ นนทะวงศ์
 
พนักงานวิทยุ