คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุมภวาปี

               
     
นายพรเทพ จวงทอง
     
     
นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
     
         
     
นางสาวอรุณรัตน์ จงเกียรติกาญจน์
     
นายวัชระ ฐาปนาพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
     
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
                 
     
     
     
นายสมเกียรติ ศิริอังคณานนท์
     
     
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
     
                 
     
     
     
นายอุทิศ กล้าหาญ
     
     
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี