กองคลัง

               
     
นางสุมาลี อุดมพานิชย์
     
     
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
                 
     
นางวรรณผกา อุทะกัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
                 
       
นางสาวจิราภรณ์ กาลวิบุลย์
 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
   
                 
       
นางเพิ่มพูน ฐาปนาพงษ์
 
เจ้าพนักงานธุรการ