กองช่าง

               
     
นายสุพัฒน์ ทองไสย
     
     
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
                 
     
นายณัฐจักร์ คำริแง
นายพิชัยยุทธ แก้วโท
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
                 
       
-ว่าง-
 
นายช่างโยธาชำนาญการ