สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

               
     
นายณัฐพล เรืองเศรษฐี
     
     
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
     
                 
                 
               
     
นายสมพงษ์ เนื่องชมภู
     
     
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
     
         
     
นางวรรณี ดวงดี
นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายโอภาส ธนูทอง
นายนินนาถ ศรีอัศวิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร
จ่าสิบตรีนิคม อ่วมสิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายโย ใคร่นุ่นสิงห์
นายคำสอน รินทะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
       
 
นายนพดล ราชเดช
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี