สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

               
     
นายณัฐพล เรืองเศรษฐี
     
     
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
     
                 
                 
               
     
นายสมพงษ์ เนื่องชมภู
     
     
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
     
         
     
นางวรรณี ดวงดี
นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายสมเกียรติ ฐาปนาพงษ์
นายนินนาถ ศรีอัศวิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายโอภาส ธนูทอง
จ่าสิบตรีนิคม อ่วมสิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร
นายคำสอน รินทะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
                 
     
นายโย ใคร่นุ่นสิงห์
นายนพดล ราชเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี